Sociale verzekeringen en voorzieningen: sociaalzekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen). Het sociaalzekerheidsrecht is onderdeel van het bestuursrecht.

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Samen vormen zij de sociale verzekeringen van Nederland. Ook sommige mensen die niet in Nederland wonen (maar hier wel werken) of niet in Nederland werken (maar wel hier wonen), zijn verplicht verzekerd. Voorbeelden van de volksverzekeringen zijn de AOW, AKW, Anw. Typische werknemersverzekeringen zijn de WIA/WAO, ZW, WW en Wajong.

Wie verwikkeld raakt in een juridisch conflict met een (overheids)instelling, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Deskundige hulp is dan ook noodzaak.

Als sociale voorziening geldt de Wet Werk en Bijstand (WWB), die vervangen is door de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. Ook de AWBZ en de WMO vallen onder deze categorie.

UWV Kantoor Amsterdam

Samenvattend is de sociale zekerheid een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Bezwaar

Het laat zich raden dat bij het aanvragen, toekennen, continueren of beëindigen weleens zaken fout gaan. Beslissingen van de overheid hieromtrent zijn vatbaar voor bezwaar, doorgaans is de termijn om bezwaar te maken zes weken. Door het bezwaar wordt de beslissing nog niet definitief en kan in een procedure met de overheidsinstantie bekeken worden of de beslissing houdbaar is. De bezwaartermijn is fataal; bent u te laat, ook al is het maar één dag, dan is bezwaar niet meer mogelijk en is de beslissing definitief geworden.

Juridische bijstand

Ondanks dat het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging kent, is het wel zeer aan te raden u bij dergelijke procedures te laten bijstaan door een advocaat. Als leek is het voor u moeilijk in te schatten welke argumenten gewicht in schaal leggen om het de instanties lastig te maken. Mocht u in bezwaar geen succes hebben en de instantie blijft bij haar eigen standpunt, dan is het mogelijk om de zaak voor te leggen aan de bestuursrechter van de rechtbank. Mocht ook dat geen succes hebben, dan blijft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht over als hoger beroepsrechter.

De bestuursrechter komt ook in beeld bij procedures rondom een geweigerde VOG-aanvraag (verklaring omtrent gedrag), beslissingen van het CBR rondom ingenomen rijbewijzen en beslissingen van DUO omtrent studiefinanciering.

Mr. Pot voert bestuursrechtelijke procedures die samenhangen met alle hiervoor genoemde regelingen.