Verblijf in politiecel of huis van bewaring na aanhouding

Uw kind, familielid of relatie is aangehouden en verblijft in de politiecel of het huis van bewaring. Vanaf dit moment heeft het strafrechtelijk proces een aanvang genomen. Hij of zij zal spoedig na de aanhouding worden verhoord. Voorafgaand aan het verhoor mag de verdachte echter een advocaat raadplegen. Ook heeft de verdachte recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Deze eerste fase in het strafproces is vaak beslissend, veel hangt af van de op dat moment gekozen strategie. Wij drukken cliënten op het hart juist in die vroege fase een strafrechtspecialist in de arm te nemen en niet met minder genoegen te nemen.

Silhoutte van tralies

Advocaat bij verhoor

Wanneer een verdachte zelf geen advocaat kiest, wordt er een advocaat toegewezen. Als de verdachte verklaart hulp te willen van een van de advocaten van ons kantoor, dan is de politie verplicht ons uit te nodigen en het verhoor uit te stellen tot onze komst. Tot dat moment gedraagt u zich als een gevangengenomen militair in oorlogstijd: u geeft alleen “rang, name and number” en wacht gedwee op uw voorkeursadvocaat.

Tijdens het gesprek voorafgaand aan het verhoor bepalen wij gezamenlijk de proceshouding: zwijgen of verklaren? Tijdens het verhoor zorgen wij ervoor dat u zich aan deze afspraak kunt houden. Een goede strafrechtadvocaat grijpt direct in als de politie de rechten van de verdachte dreigt te schenden. Helaas gebeurt dit nogal eens. Wij vinden het daarom belangrijk dat u, uw kind, familie of relatie in een zo vroeg mogelijk stadium een messcherpe advocaat tot z’n beschikking krijgt.

Hoe lang moet of mag iemand vastzitten?

Wat ons betreft zit de verdachte zo kort mogelijk vast. We horen regelmatig dat het niet altijd duidelijk is hoe lang iemand in de gevangenis of politiecel mag zitten. Dit zijn de regels voor hoe lang iemand vast mag zitten:

Na aanhouding moet een verdachte zo spoedig mogelijk naar een politiebureau worden gebracht. Op het politiebureau mag een verdachte maximaal 9 uren worden opgehouden in het belang van het onderzoek door de politie. De tijd tussen twaalf uur ’s nachts en negen uur ’s morgens telt daarvoor niet mee. Binnen die 9 uren moet de verdachte worden verhoord. De verdachte kan op het politiebureau vastgehouden worden voor de duur van drie dagen. Deze inverzekeringstelling is een bevel van de hulpofficier van justitie. De termijn kan eenmaal met drie dagen worden verlengd.

Voorgeleiding rechter-commissaris

Uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uren moet een verdachte die niet in vrijheid is gesteld, worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze rechter toetst de rechtmatigheid van de aanhouding en inverzekeringstelling, en beslist of de verdachte langer moet worden vastgehouden. Deze inbewaringstelling is een bevel voorlopige hechtenis voor de duur van maximaal veertien dagen. De verdachte verblijft in deze periode in een huis van bewaring (gevangenis). Zorg dat u regelmatig contact heeft met uw strafrechtadvocaat zodat u op tijd op de hoogte bent.

Locaties en contactgegevens van de huizen van bewaring (penitentiaire inrichtingen)

De rol van de (strafrecht)advocaat

Wij bepleiten als strafrechtadvocaat tijdens de voorgeleiding bij de rechter-commissaris vanzelfsprekend de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. Voorafgaand aan de voorgeleiding ontvangt de advocaat een kopie van het dossier. Dit bevat de processen-verbaal waarin de politie de resultaten van het opsporingsonderzoek heeft vastgelegd, zoals aangiften, getuigenverklaringen, resultaten van technisch onderzoek en het proces-verbaal van het verdachtenverhoor. Advocaten van ons kantoor willen altijd voorafgaand aan deze voorgeleiding met de verdachte spreken. De voorgeleiding bij de rechter-commissaris kan namelijk een cruciaal moment zijn, omdat het de eerste keer is dat de verdachte te weten komt welk bewijs de politie precies heeft verzameld en het belangrijk is daartegen direct stelling te nemen.

In voorlopige hechtenis geplaatst worden

De rechter-commissaris kan bepalen dat een verdachte voor een periode van maximaal veertien dagen vast komt te zitten in een huis van bewaring/penitentiaire inrichting (in de volksmond vaak gevangenis genoemd). Wil de officier van justitie dat een verdachte langer vast blijft zitten, dan kan hij een vordering indienen bij de rechtbank. De raadkamer van de rechtbank kan de door de rechter-commissaris bevolen voorlopige hechtenis verlengen. Dit kan voor de duur van maximaal 90 dagen. Dit heet een bevel gevangenhouding. De wet schrijft voor dat de zaak uiterlijk na deze termijn (6 + 14 + 90 dagen) op zitting moet worden behandeld. Een strafrechtadvocaat kan echter tussentijds en op ieder moment voor u een verzoek indienen tot opheffing van de voorlopige hechtenis. Als dit wordt toegewezen komt u direct en zonder voorwaarden vrij. Ook kunnen wij de rechter verzoeken de voorlopige hechtenis te schorsen wegens dringende persoonlijke omstandigheden. Als dit wordt toegewezen komt u vrij onder voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u begeleiding krijgt van de reclassering.

Lees meer over het strafproces

Pro forma zitting

Het kan zijn dat het onderzoek nog niet klaar is en de zaak nog niet inhoudelijk kan worden behandeld. In dat geval is de zitting een zogeheten pro forma zitting. De officier van justitie gebruikt deze zitting om de voorlopige hechtenis te laten verlengen. Totdat de zaak inhoudelijk wordt behandelden zolang de verdachte vastzit, moet er elke drie maanden een pro forma zitting plaatsvinden bij de rechtbank.